Amaedola ba Faosatönia

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Amaedola no sambua lala nitörö Nono Niha ba wama'ema ösi dödöra ba niha bö'ö na fahuhuo, he ba walukhasata si ero ma'ökhö simane yomo ba nomo, falukhasata ba zi lö mutötöna, ba he göi ba walukhasata ni'odödögö si mane ba gödo ma ba halöŵö hada. Fama'ema ösi dödö faoma amaedola fabö'ö ira na fahuhuo sito'ölö. Ba huhuo sito'ölö teŵa'ö manö zi so ba dödö faoma fehede sifaudu (terus terang). Fama'ema ösi dödö simane tefotöi “nifamahö towa". Na amaedola tenga simanö. Fama'ema ösi dödö andrö tebe'e wamaedo ba ni'ila hörö ma sasese alua ba muhaogö wama'oli fehede ba wanguma'ö ya'ia ena'ö ohahau dödö zamondrondrongo ba ena'ö lö tetutu dödö na so wehede famatika ma fanegu.

Baero da'ö, moguna mutöngöni wa amaedola andrö tola tobali lala famahaö ba niha, he sanandrösa ba lagu wanguma'ö ba he ösi ziwa'ö. Dumadumania na tetegu ndraono si lö sökhi amuata, lö moguna i'anemai'ö laŵa'ö khönia, "fasala ndra'ugö", ¨lö baga gamuatamö¨, btn. Asese tetegu gamuata si lö enahöi andrö faoma famaedo simane: ¨Böi badu nidanö ba wehasuhasu¨ ma ¨Böi hulö fatuko bawa zangasio¨, btn. Na no mukhökhöi geluaha wamaedo simanö ba ndraono ba tetötöna wa mangerangera ira ma niha samondrondrongo irege aboto ba dödöra zamösana zi fa sala ma si lö faudu ba gamuatara.

So tölu faosatö nifötöi amaedola[1]: sara, amaedola sebua (nidunödunö); dua, amaedola side'ide (ungkapan, pepatah); tölu, amaedola nihohoi'ö fanguma'ö (pantun, puisi, prosa liris).

Amaedola Sebua[bulö'ö | bulö’ö kode]

Nifotöi amaedola sebua ma nidunödunö, ya'ia da'ö hikaya sifakhai ba wa'auri ma ba gamuata niha (kehidupan maupun perilaku manusia), aurifö (dunia binatang), ba he ngawalö hadia ia zi so ba zi fasui (alam). Hikaya andrö asese göi tetötöi ia manömanö. Hikaya simane da'e ba li Indonesia fagölö ira cerita fiksi (cerita pendek, novel). Börö da'ö ösi gamaedola andre ba tenga sindruhu so ma salua meföna. Ha si tumbu ma salua ba gera'era niha ia.

So dombua faosatö fonga'euta nidunödunö. Sara, nidunödunö nifotöi manömanö ya'ia da'ö tunöŵa ma hikaya sanandrösa ba wa'auri Niha, aurifö ba danö, ma gofu hadia ia zi so ba zifasui (alam). Dua, manömanö nifolagu ma nifo'amuata ba wanguma'ö ya'ia.

Ohitö dödö na no mututunö ba zamondrongo, ya'ia da'ö ba wangoroma'ö waöwaö wa'auri nitutunö he niha ba he aurifö. Na lahaogö la'osisiö nidunödunö andrö dania ba oroma zatulö ba si lö atulö ba zi no alua bakha ba nidunödunö si tobali tuho wamaha'ö. Mufahökha si'ai ba dödö zamondrondrongo duho da'ö ena'ö la'aröu'ö ira ba gamuata si lö atulö ma si lö sökhi ba lafalua zi sökhi simane ni'oroma'ö zi samösa niha ma aurifö si tobali famaedo ba nidunödunö. Lagu wanura nidunödunö andrö fagölö ira lagu wanura sinura si to'ölö, lö amöböta (ikatan) ba wama'oli ngawua wehede ma ba wamagölösi li ba gi'o ngaroro wehede. Dumadumania: Hikaya Laowomaru, Hikaya Oyo ba Susua, btn.

So lima ngawalö gamaedola sebua ma nifotöi manömanö, ya'ia da'ö:

  1. Manömanö sanandrösa ba zanu'a'ö ba sombelegö niha (pahlawan), sanutunö wa'abarani ma fa'abatua zi samösa niha. Ba Sastera Indonesia manömanö si mane da'a tefotöi ia sage, ya'ia da'ö hikaya zalua ba niha si no munönö faoma si so ba gera'era zanura ya'ia. Dumadumania: Hikaya Laowömaru, Bua Duho Sabölö Töla, Larumbögia Laru Zoya, Balö Gaöti.
  2. Manömanö sanandrösa ba gaurifö (dunia binatang) ma nifotöi fabel ba sastera Indonesia. Osi manömanö da'a sanandrösa ba wa'auri gaurifö sonekhe ma satuatua simane niha. Dumadumania zasese terongo simane Laosi ba Ba'e , Ono Zaŵa Adu, laosi ba Fa'onekhenia ba Waloimosa, Sigi ba Böhö, btn.
  3. Manömanö si fakhai ba wa'ahölihöli dödö niha ba ngawalö zalua ba zifasui (legenda). Ba gotalua niha ba wabanuasa (masyarakat) ba Danö Niha, hikaya zahölihöli dödönia sanandrösa ba zifasui asese labali'ö danedane ba wame'e töi mbanua, ungo nidanö, hili, btn. Dumadumania simane hikaya Oyo ba Susua, Dure Lambaru, btn.
  4. Manömanö si fakhai ma si tola mama'igi niha (bersifat jenaka). Sito'ölönia, ösi manömanö simane da'a fakhai ia ba wa'ambö era'era, ambö tödö, ma zui fasili gera'era, fa'atuatua, ma zui fa'ahulu, fa'abölö ba wangalaini udu, btn.
  5. Manömanö si fakhai ba wame'e famaedo (perumpamaan). Ösi manömanö andrö simane famaedo ngawalö hadia ia, famodumaigö, famokhalaigö, sitola tobali famahaö ma dumaduma wa'auri ba niha gulidanö. Dumadumania hikaya Famolo Nono Zamagö Waullu, Aweda Rairai, Balugu Laso Lölömatua, Böi Töna Tenga Öda, btn.

Amaedola Side'ide[bulö'ö | bulö’ö kode]

Faosatö si dua, tefotöi ia amaedola side'ide. Faoma ira gamaedola sebua. Faoma te'guna'ö ba wama'ema ösi dödö ba niha bö'ö faoma famaedo (perumpamaan), tenga nifamahötowa (bukan secara langsung), ba tefa'ema ia ba zi sambua ngaroro wehede (satu kalimat). Ba li Indonesia, amaedola side'ide andre fagölö ira ''pepatah''. Asese tefalua da'e na mutegu gamuata si lö atulö ma si lö sökhi nifalua zi samösa niha, ma zui fame'e menemene ba niha sato, ba tanö-bö'önia. Dumadumania:

Böi tataba haga mbawa;
Hulö dalö igo'ö danötanönia;
Hulö molaya ndri awu;
Hulu dalö igo'ö tanötanönia;
Böi tötöna mbua dugala öde'u;
Sara ala dani dua lala wekoli;
Böi tötöna mbua ziliö ögahowu. Btn.

Ohitö dödö wa mu'oguna'ö wamaedo ba wama'ema ösi dödö, ya'ia da'ö: sara, ena'ö baga wanguma'ö; Dua, ena'ö omasi niha wamondrondrongo; Tölu, ena'ö böi tetutu dödö (terisnggung) dandrösa huhuo; Öfa, ena'ö abölö mangöhökha ba dödö gofu haniha manö zamondrongo. Dumadumania:

Amaedola Nihohoi'ö Fanguma'ö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Nifotöi amaedola nihohoi'ö fanguma'ö, ya'ia da'ö fama'ema ösi dödö faoma ngaroro wehede nifa'oli'oli fangoguna'ö fehede sifagölö li ba gi'o ma ba hogu ngaroro wehede (bersajak dan berirama). Ba li Indonesia, amaedola simane da'a latötöi ia pantun ma puisi ma perumpamaan.

Ohitö dödö wama'ema ösi dödö faoma nihohoi'ö fanguma'ö fagölö ira gohitö dödö ba gamaedola side'ide. Hiza'i fama'ema ya'ia tenga ha sandroto fehede. Tola manö ngafulu ngaroro wehede ero tehaehagö. Fanguma'ö ya'ia itaria ba fademadema li ma falalilali ira dome ba sowatö. Dumadumania na lafalua hendrihendri ba ginötö alua walöwa ba tola manö lafatua da'ö mato ha'uga kali falalilali i'otarai me te'owai dome, tebe'e nafo dome, btn.

So mato felendrua ngawalö gamaedola nihohoi'ö fanguma'ö, ya'ia da'e:

Tabe'ela ma budebude ba ndra'alawe[bulö'ö | bulö’ö kode]

Taba'ele andre ba no sambua amaedola nihohoi'ö fanguma'ö, nifalua ndra alawe moroi ba mbanua zowatö ba ira alawe dome ba walöŵa. Famalua ya'ia ba falali. Si'oföna lafa'ema nösi dödöra ira alawe zowatö. Aefa da'ö latema ira alawe dome. Ba na no falali mato fasakali ba laböhöli sifao fa'igi ba wehede safuria. Fahuhuosa fao amaedola da'a ha budebude sitoba lala wangahatö dödö faoma fatambai, dmn.

Sowatö:

Ba biza wö inagu ya'ugö,
Ba ha uŵa'ö ena'ö mamaolagö,
Wa lö afoda soroi zowatö,
Me no mege ahulö wofanö,
Khöma so'aya afore mböwö
Hahaiiiii ba ga'a... ha ha ha he he he

Tome:

Duhu ae da'ö ba inagu ba zonuza,
Ba tenga wö afo nifahulöma,
Meno möi te'oso tafae'ata,
Ofeta ba mbulu golayama,
Wa ira inama sohadi ba zonuza,
No fahöna khömi zolodoma,
Wa so baewalimi baolayama,
Döla feu so bowo gana'a,
Ba buania daludalu döla,
Famauwu zi siŵa gana,
Famao zi siŵa mo'ama,
Da'ö ia nigamögamöma,
Ha ha haiiiii, ba ina…. He he he he he

Hendrihendri[bulö'ö | bulö’ö kode]

Handrihendri no sambua amaedola nifolagu fanguma'ö, he ba wama'oli fehede ba he göi fanou'ö fehede si fagölö li ba gi'o ngaroro wehede. Fama'ema ya'ia hulö ni'anunöisi, itaria faoma fehede sabe'e, alio, ba alaŵa li ba iraria göi muhouhou'ö, adawa li, ba nihaogöhaogö. Tefalua da'a ba ginötö walöwa simane na manema'ö dome ma ba wame'e afo dome. Tola lafalua ira satua ndra matua ba he göi ira satua ndra alawe. Famalua hendrihendri andrö ba fagatigati ira satua zowatö ba satu dome hulö zi fademadema li (seperti öantung berbalasan).

Olola nafo ba olola mbawi böwö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Olola hulö fagölö ira hendrihendri. Faoma hulö ni'aunöisi wanguma'ö ya'ia. Fahutara ya'ia da'e: na ba hendrihendri, samösa niha ifa'ema zi sambua fehede mato ha'uga ngaroro wehede. Na so niha bö'ö sama'ema hendrihendri ba ifa'ema hendrin-hendrinia ba ngaroro wehede nifiinia samösa si lö fagölö ba hendrihendri nawönia si föföna. Na ba golola ngaroro wehede nifa'ema zi samösa niha ba ifuli iaŵa'ö ma iwaulisi wanguma'ö nihabö'ö sama'ema olola.

Maola[bulö'ö | bulö’ö kode]

Maola andre tola teŵa'ö es ödinis fagölö ira nösi wahuhuosa zi dombua faosatö niha. Famalua ya'ia hulö ni'anunöisi ba falalilali wanguma'ö ero sara ngaroro wehede iŵa'ö si samösa ba itema niha bö'ö faoma ngaroro wehede sifaudu. Lafaua da'a ya'ira satua ndra alawe ba wame'e ba ba wanema afo.

Motumotu[bulö'ö | bulö’ö kode]

Motumotu no sambua lala wame'e menemene ba ndraono si bohou ebua faoma fehede nihaogö fama'oli simane pantun. Sama'ema menemene da'a ba ira satua.

Bölihae[bulö'ö | bulö’ö kode]

Bolihae andre tefalua na möi ba walöwa ma namöi ba gowasa sitobali fondrara dödö ba wofanö (böli haehae wofanö). Tefaua da'a fatua lö murugi golayama zowatö. Ifalua da'e niha nifotöi Lagigia. Tebörögö faoma fanguhugö nidönia'ö Lagigia ba na no aefa lahuhugö ira matua ba lalau liwaliwa ira alawe. So tölu ngawalö mbölihae sitola tefaua, ya'ia da'e: bölihae dome, bölihae nuwu, bolihae mbanua ma sowatö.

Hoho[bulö'ö | bulö’ö kode]

Hoho no sambua lala wama'ema ösi dödö faoma ngaroro wehede nihaogö fama'oli ba sifagölö li garongoa hogu ngaroro wehede. Ba li Indonesia tefotöi ia puisi. Osnia tola fakai ba waöwaö wa'aso niha ba Danö Niha (mitos), sifakhai wa'afaduhu tödö khö Lowalangi, fakha ba huku, menemene ba zato, fondrara dödö, btn. Sama'ema hoho tefotöi Ere Hoho.

Oya ngawalö nifaotöi hoho, simane Hoho Folaya ba Zimate, Hoho Folaya ba Wanaru'ö Öri ma Banua, Hoho Folaya ba Wamasindo Gowe Zalaŵa, Hoho Folaya ba Wamatörö Töi, btn. So göi zanguma'ö wa hoho andrö no töi furugö ia. Faosatönia oya ngawalö simane amaedola, motumotu, menemene, ngenungenu, lailö, hubölö, ho-ho ba gowasa, manömanö, nidunódunő, hendrihendri, bölihae, taba'ele, kibukibu, debudebu, maolamaola, faöndrua, mbölömbölö, olola, btn.[2]

Ngenungenu[bulö'ö | bulö’ö kode]

Ngenungenu hulö fagölö ira hoho börö me ngaroro wehede ni'oguna'ö oi nihaogö fama'oli ba li arongoa hogu fagölö, hiza'i ösi ngenungenu abölö aolo ba wanutunö fa'atosasa dödö nitörö zi samösamösa niha. Dumadumania, ya'e:

No moböwö gadulo manu,
ha ba helehele orudu,
fabali sa ba nina na ono manu,
faröi sa ba nina na no aboto bu.
Ha ŵaraö zi tobali omo manu,
so ni'a garawi ba ndru'u,
so nikhai wötö ba hogu geu,
so zimate nilangö halu.
Hiza me hino gumo golalu,
hiza me hino ndroi dali'anu,
ugohi ba zanösö zigölu,
ulafoyoi mba'e ba hogu geu.
Alai ndra'o wa'anumanagu,
fa'anumana gamböri de'u,
uwai arö gosali narö gölömbu,
uwai omo sebua narö nawu. btn.

Lailö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Hulö simane ngenungenu ia, hiza'i ösi lailö ha sambalö fama'ema wa'amarase dödö zi samösa niha börö me tebai ifa'ema nösi dödönia ma tebai ihalö nono alawe somasi ma si no mamesu tödönia. Simanö göi ba wa'atosasa dödö nifalua niha khönia. Dumaduma lailö ba wa'awakhŵwakhö dödö nono alawe, ya'ia da'e:

He kifökifö, lö lalagu wangai ya'ugö,
So gotaluada bagolö, noilazi balö zilötö.
He mitimiti sanuge ba hogu nohi,
Sahatö na urongo li saröu na ufaigifaigi.

Hiŵö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Hiwö no sambua lagu wanari nifalua dome la larugi nomo zowatö. Samalua fanari da'a ha ira matua. Yaira sanari ba fagohe tanga ba manari ira ba zi sara lala ba lahiŵöhiŵö ira furi zondrönia'ö.

Tarian ini melibatkan beberapa teater dan aspek tarian perang. Saat tamu tiba, awalnya tidak jelas apakah tuan rumah akan menyambut mereka atau memperlakukan mereka seperti penyusup. Para wanita di pesta menempatkan diri mereka di tengah untuk menghindari terjadinya perkelahian. Tarian ini ditanggapi oleh pembawa acara dengan tarian Himba.

Faöndru[bulö'ö | bulö’ö kode]

Faöndru no sambua hoho nifalua ndra si bohou ebua ba wamahi'a tödö ba wanga'asogö ma ba wangaro'ö fahasa dödö bakha ba mbanua.

Fo'ere[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fo'ere andre ba no sambua hoho nifalua zamatörö ba wa'afaduhu tödö khö zokhö (pemimpin agama suku) me lö si so mbanua Niha Keriso ba Danö Niha. Ba wogaoni bekhu ndra satua meföna ena'ö lafondrondrongo gangandröŵa dödö ndraonoa ma ira ma'uwura, Ere andrö ibözi Wondrahi faoma fanötöi elemu si so khönia. Dumadumania na tefadöhö zofökhö ba la'erei simane da'a:

He adu gawe, he adu dua,
He adu sarara alaŵa,
He adu sarara ebua,
Möiga ma be zumange khöu itaria ebua,
Möiga ma be zumange khöu itaria alaŵa,
Ya'e nono andre si fasumange sumangea,
Ya'e nono andre sangalungalulua,
Böi fafera tölötölö,
Böi fatögi talosu'a
Fahoi khönia wökhö sanöröi ösi,
Ezosi wökhö si hulua ba mbotoa,
ba tanö-bö'önia....

Umbu[bulö'ö | bulö’ö kode]

  1. H.S. Zebua (1991), Sastra dan Tata Bahasa Daerah Nias, Depdikbud Kabupaten Nias, nga'örö si 5
  2. Yasato Harefa (2020), Tata Bahasa Nias (Amakhoita Li Niha), Valemba, Yogyakarta, ISBN 978-602-52914-2-5, nga'örö si 63