Li Indonesia

Moroi ba Wikipedia

Li Indonesia (Bahasa Indonesia) ya'ia da'ö li nihuhuosi ba danö Indonesia. Tobali ia li resmi ba da'ö. Sohuhuo li da'a i'otarai me tumbu ambö töra 42 zuta. Hiza i fa'oya sohuhuo li da'a fefu 260 zuta niha börö me fefu niha Indonesia lafaomaha ira Li da'a ba zikola ba lafake ia göi ba gödo wamareta.