Fökhö mbua

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Eluaha[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fökhö bua (mbua) ya'ia da'ö fökhö salua börö wa'awuwu halöwö mbua ba wa mazökhi giö awö wame'e baero si ta'unö si so ba mbotoda. Fökhö da'e tola alua ba zi sabata (akut) ba si no arara (kronis). Sabata alua ia börö na ambö ndro sangele ba mbua, ma zui börö mbua wa alabu irege tekiko mbua, ma zui böro me tefahö mbua. Na sarara, alua ia no töra tölu wawa, teda'i da'i wa alua nia ba ha sambalö alua, irege dania ofeta ba wa atekiko mbua safuria (angolifa si lima/End Stage Renal Disease). Fa'atekiko mbua, lö dalu-dalu, na no irugi gangolifa si lima, ba tebai mangawuli sökhi simane me baga halöwönia. Fökhö da'e tebörötaigö ia moroi ba wökhö gulo, fa'alawa ndro, fa'abao mbua, awö so gara ba mbua. Aefa da'ö fökhö da'e tola fao khonia wökhö tanöbö'nia yaia wökhö tödö, alawa ndro, fökhö döla ba fökhö fa'alö ndro. [1] [2]

Böröta wökhö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fökhö mbua sasesenia tebörögö ia moroi ba wökhö gulo ba fökhö fa'alawa ndro (hypertension) ba niha satua, ba tanö'bö'ö'nia simane:[3][4]
1) Fa'abao mbua

2) Fökhö si'otarai ba dalu (Nga'ötö)

3) Toba'a lala giö

4) Börö dungö sangawuli furi ba mbua.

Lima ngawalö wa'awuwu halöwö mbua[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fa'awuwu halöwö mbua nifai'gi moroi ba gangolifa halöwö mbua (ba li bö'ö Glomerular filtration rate [GFR]) sitebagi lima ngawalö ya'ia da'ö:[5][6]

Angolifa GFR (ml/min/1,73 m2) Deskripsi
1 ≥90 Fa'wuwu halöwö mbua normal ma so dandra protein ba giö
2 60-89 Fa'wuwu halöwö mbua aoha (tefakhai ia ba ndröfi niha awö dandra protein si so ba giö)
3A 45-59 Fa'wuwu halöwö mbua sedang (risiko rendah göna fökhö mbua)
3B 30-44 Fa'wuwu halöwö mbua sedang ofeta abua (risiko rendah göna gagal ginjal)
4 15-29 Fa'wuwu halöwö mbua abua (risiko tinggi tedou tobali fökhömbua)
5 <15 Fökhö mbua
5D Fökhö mbua tefalua fanasa ndro (Hemodialisis/peritoneal dialisis)
5T Fökhö mbua tefalua transplantasi ginjal

Tanda wökhö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fökhö da'e balö murasoi ba mböröta ma lö oroma dandra'nia, ba hiza awena murasoi ia nano irugi abölö-abölö wa'awuwu halöwö mbua hatö 10-25% moroi ba zi'to'ölö'nia. Tandrania nano irugi da'e ya'ia da'ö alö giö ma tola zui lö'möi baero gi'ö, si'ta'unö te'taha ba mboto tobali langu. Irege tohare zui dandra tanö'bö'ö sa'bölö-bölö'nia simane alele mboto, awuwu wangera-ngera, mamulö dödö ba mo'uta, te'taha idanö ba mboto börö me'tebai möi baero giö, abao gahe awö danga börö me tetaha idanö ba mboto, ba awuwu hanu-hanu me tetaha göi idanö ba mbo.[7] [8]

Hadia ni'falua na tohare wökhö da'e?[bulö'ö | bulö’ö kode]

Sökhi alio mu'ohe ba doto ba wamareso. Fohalöwögöi fökhö da'e mo'dane-dane ia moroi ba ha'wa'abua wa'awuwu halöwö mbua. Nano irugi wa'awuwu safuria (halöwö mbua ambö moroi ba zi 15%) tefotöi ia fökhö mbua, awö sifao dandra sa'bölö-bölö simane si'so'si'yawa da'ö. Ba mu börötai'gö dalu-dalu fogati mbua (sabölö tehöngö ba sa'sese mu oguna'ö töi nia ya'ia da'ö fanasa ndro ma ba li bö'ö dialysis). So dombua lala ba wanaha fökhö da'e, si'föföna ya'ia da'ö fanasa ndro, fanasa ndro tebagi dua ngawalö yaia da'ö fanasa ndro ba masine (ba li bö'ö te'fo'töi ia hemodialysis), ba fanasa ndro ba mbetu'a (ba li bö'ö te'fo'töi ia peritoneal dialysis). Si'dua ya'ia da'ö fo'nönö mbua ba mboto zofökhö (ba li bö'ö transplantasi ginjal), bua da'e tehalö ia moroi ba dalifusö ma zui moroi ba mboto niha si no mate, famalua ya'ia ba nahia wanaba niha ba rumah sakit (Nahia Zofökhö), ba tefalua ia barö mbawa huku awö goi-goi si no mu tatugöi, he moroi ba huku wamareta awö ba agama si tesura ba dete garate. Ba si'nangea mu'be'e ba dödö, fökhö da'e lö'ö tesöndra dalu-dalu baero zidombua dalu-dalu fogati mbua da'e.[7][9]

Umbu[bulö'ö | bulö’ö kode]

  1. Chronic Kidney Disease. Muhalö me 14 Februari 2020, moroi ba https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_kidney_disease
  2. Gagal Ginjal Akut. Muhalö me 20 Yanuari 2020, moroi ba https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_ginjal_akut
  3. National Kidney Foundation. (years). About Chronic Kidney Disease. Muhalö me 14 Februari 2020, moroi ba https://www.kidney.org/atoz/content/about-chronic-kidney-disease
  4. Centers for Disease Control and Prevention. (2019). Chronic Kidney Disease in the United States, 2019. Muhalö me 14 Februari 2020, moroi ba https://www.cdc.gov/kidneydisease/pdf/2019_National-Chronic-Kidney-Disease-Fact-Sheet.pdf.
  5. Krol, G. D. (2011). Chronic Kidney Disease: Clinical Practice Recommendations for Primary Care Physicians and Healthcare Providers. Diakses dari https://www.asn-online.org/education/training/fellows/HFHS_CKD_V6.pdf
  6. Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2013). KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements, 3(1). Diakses dari https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf
  7. 7,0 7,1 Nurarif, A.H., & Kusuma, H. (2015). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC (Jilid 2). Jogjakarta: Media Action.
  8. LeMone, P., Burke, K. M., & Bauldoff, G. (2013). Medical Surgical Nursing: Critical thinking in patient care. United Kingdom: Pearson Education.
  9. Permenkes Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Muhalö me 14 Februari 2020, moroi ba https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/104032/Permenkes%20Nomor%2038%20Tahun%202016.pdf