Badagahe

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Badagahe no soguna nifake niha tobali lohu-lohu gahe ba wolumö'ö ahera moroi ba zabe'e, satarö ma zui si ta'unö. Asese göi lafake sölu-sölu gahe (li Indonesia, kaus kaki) barö mbadagahe. Baero da'ö asese lafake mbadagahe niha iada'a tobali famoadu gahe (li Indonesia, gaya, li Inggris, fashion) na möi ba gowasa ma ba gowuloa niha sato.

Ngawalö mbadagahe si fabö'ö-bö'ö molo'ö gunania

Iada'a no fabö'ö-bö'ö mbadagahe börö me lafagamöi ia molo'ö gunania ma heza möi niha na la'oguna'ö ia.

So mbadagahe ni'oguna'ö ba wanari (badagahe sanifi-nifi ba ombuyu).

Badagahe ni'oguna'ö ba wanari simane fanari nifotöi ballet

So göi mbadagahe ni'oguna'ö ba wamai bola (badagahe si so zi hulö ndroi barönia ena'ö aro ia na fagohi niha).

Badagahe ni'gona'ö ba wamai bola

So mbadagahe bö'ö salösö-lösö ba moadu ni'oguna'ö ba we'amöi mohalöŵö ba gödo.

Badagahe ni'oguna'ö ba we'amöi mohalöŵö ba gödo

Ba so göi mbadagahe saro ba abe'e ni'oguna'ö zohalöŵö ba wangotomosi gödo.

Badagahe ni'oguna'ö ba wohalöŵö wangotomosi gödo

Ba so nasa mbadagahe ni'oguna'ö bakha ba nomo awö mbadagahe nifotöi sandrala ni'oguna'ö baero nomo.

Badagahe nifotöi sandrala

Fabö'ö ira mbadagahe si to'ölö mbadagahe nifotöi sandrala. Na badagahe te'olohuni fefu gahe. Na sandrala awö badagahe baomo lö'ö. Ha tandrösa lalu'a gahe awö tali zi so khönia. Itaria göi so ni'olohuni, ba hiza lö fefu, ha balö tanö föna gahe.

Sandrala ni'oguna'ö baomo
Sandrala si ha tali