Ae ba nösi

Mogai gitö

Moroi ba Wikipedia

Mogai gitö, tola lawaö göi sangai gitö, sogai gitö. Ba danö niha fangai gitö andre ba no sambua lala halöwö ba zi dozi songambatö. Gitö andrö ba tekhai ia moroi ba döla hafea. Fa'aso hafea andrö so nitanö ba so göi zauri samösa mbolo zinanö. Lala wa'auri hafea andre, ibörögö moroi ba mbua nihayaigö, ba nano ebua maifu ba amena (awena) latanö ia ba mbolo zinanö si no muhonogöi. Ba ginötö iada'a, hafea andrö ba no tobali tuho wangalui niha ba mbanua si so ba danö niha hewa'ae so nasa lala wangalui tanö bö'ö, simane: famoto kara, fana'u gawu, fagai ba nasi, fatuka, ba tanö bö'ö nia. Niha si so bolo kabu hafea ba fogai gitö andrö tola möi lala wangalui soguna ia, iza'i lö-tola-lö'ö alio-lio ma fagohi-dödö ena'ö awai ia fatua tara luo. Hana wa simanö? Börönia gitö sibohou ma gitö si lö sibaku ba tebai göna idanö. Da'ö göi mbörö wa tebai lakhai gitö ba ginötö deu.

Mamawa Gitö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Gitö sino lakhai, lakufu, ba aefa da'ö labakukö ba naha sino lahönagö. Nano oköli ba tola sa'ae lafamawa. So dombua lala nitörö ba wamawa gitö andrö, ya'iada'ö: (1). I'ohe (i'onoro) samosa gitönia sokhö ba wamawa ba harimbale. Ifamawa ba niha gofu ha niha manö somasi mowöli na no hasara dödöra wa'ebua mböli. Famawa simane da'a asese alua ba niha sitoröi ba mbanua si lö irugi moto. (2) Na no irugi moto mbanua zokhö gitö ba sasese alua ya'ia da'ö sowöli gitö i'ondrasi nomo zokhö. Föna nomo zokhö latimba wa'abua, ba molo'ö fa'abua gitö ibai mböli sowöli khö zokhö molo'ö fahasara dödöra wa'ebua mböli ero'ero sakilo gitö. Sowöli gitö andrö lafotöi ia toke gitö.

Böli Gitö lö So'ahonoa[bulö'ö | bulö’ö kode]

Irugi mane ma'ökhö andre ba böli gitö lö so'ahonoa. Sasese alua misa ba harimbale ba dalimanö ha'uga niŵa'ö zowöli. Hadia mbörö? Börö me ya'ira andrö ba ha sowöli ba gotalua. Laŵa'ö ba li Indonesia, ya'ira andröba pembeli pengumpul. Gitö ni'ölira andrö ba lafatohu wamawa misiefo ba danö Sumatra si so fabiri, börö melö nasa fabiri zangahaogö gitö andrö ba danö Niha. Tatu manö lahaogö si'ai wangerai fefu zoguna ena'ö mohare ira göi. Töratöra zalua ba ndröfi da'a ba we'aso waba dungö corona. Boli gitö tenga ha lö fo'ahonoa, salua me ibörögö waba dungö corona ba ndröfi 2020 andre aekhu tou mböli gitö moroi ba Rp 7.000/kg tobali Rp 4.000/kg - Rp 5.000/kg. Fa'alua da'a ba niha mbanua sanötöna fa'aurira ba wogai gitö, ba tola teŵa'ö abula dödö sebua. Teŵa'ö da'ö börö me nisöndrara ero ma'ökhö ba wogai gitö te'ai tobali dane-dane ba wanga'asogö fefu zoguna khöra. Abua si'ai khöra wangetu'ö hadia latohugö manö wogai gitö ma halöŵö tanöbö'ö.[1]

Umbu[bulö'ö | bulö’ö kode]

  1. Waruwu, Sokhi (14 Agustus 2020). "Petani di Nias Desak Pemerintah Dongkrak Harga Karet" Metro-Online.co