Ae ba nösi

Li Indonesia

Moroi ba Wikipedia
(Saekhu moroi ba Bahasa Indonesia)

Li Indonesia (Bahasa Indonesia) ya'ia da'ö li ni'oguna'ö ma nihuhuosi ba danö Indonesia. Tobali ia li resmi ba da'ö. Sangoguna'ö ma Sohuhuosi li da'a i'otarai me tumbu ambö töra 42 zuta niha. Hiza i fa'oya sohuhuo li da'a fefu 260 zuta niha börö me fefu niha Indonesia lafaomaha ira Li da'a ba zikola ba lafake ia göi ba gödo zamatörö ma wamareta.